среда, 16 апреля 2014 г.

მხატვარი პარიზში


`mxatvari parizSi~ - lado gudiaSvilis naambobi,
romelic novelad aqcia rezo inaniSvilma

   parizSi rom viyavi, erTxans ise gamiWirda, lamis qudi Camo-metarebina quCa-quCa. vijeqi Cems mansardaSi da amaod vigonebdinacnobebs, romelTanac fulis sasesxeblad mimesvleboda. Tanac,Semodgoma iyo, gviani Semodgoma - Tbilisuri gviani Semodgoma-saviT zunzliani da sevdis momrevi. wvimda da wvimda.xatva ar mindoda. avdgebodi, mivdiodi fanjarasTan da gavcqerodi CamojanRul cas, svel saxuravebs, xavsmodebul kedlebs.vnaxoT, viRacam daakakuna. vin eSmakia-meTqi, daRrejili mive-di karTan. gamovaRe da cota ar iyos, Sevcbi. axalgazrda qal-vaJi mwveoda. ai, kinoSi rom gvaCveneben xolme bednier amerikelaxalgazrdebs, swored iseTebi. saxe ubrwyinavdaT, Cqrolavdnenda aRar icodnen, rogor SeekavebinaT m
ozRvavebuli xalisi. bodiSs ixdidnen da iRimebodnen.
mere qali gamomelaparaka frangu-lad – didad zrdilobianad da moxdenilad: Cven Tqveni namu-Sevrebi gvinaxavs, batono mxatvaro, moxiblulni varT meca da Cemi meuRlec. gavbedeT da SegawuxeT, iqneb dagvavaloT da ro-melime Tqveni naxatis mflobelni gagvxadoTo.is rom laparakobda, misi qmari sul iRimeboda da xan me mi-
yurebda sixaruliT, xan Tavis meuRles.me aRar vicodi, romeli skami SemeTavazebina, rom saRebaviTar dasvriliyvnen. Zalian minda Tqveni survilis asruleba, mag-
ram Tqveni sakadrisi araferi maqvs-meTqi, - movaxsene.es rom gaigones, Sewuxdnen, patara bavSvebiviT umweo gamo-metyveleba miiRes. ubralo, mcire rame mainc, batono mxatvaro,
sul ubralo, Tundac monasmio.vifiqre, oRond axla rogorme Tavidan moviSoro da, jandabas,
mere rac iqneba-meTqi, da veubnebi: v- ori dRis Semdeg SemoiareT-meTqi.xelad daubrundaT bednieri Rimili. qmarma netarebis gamo-metyvelebiT moavlo Tvali Cems oTaxs da, Tumca inglisuri arvicodi, mainc mivxvdi, rom aseT mansardaSi cxovreba inatra.
moibodiSes da gamomeTxovnen.me movbrundi da sawolze Camovjeqi. maTi wasvlis Semdeg
kidev ufro mwvaved vigrZeni Cemi ubedoba. Tbilisi gamaxsenda.aviRe fanqari da albomSi movusvi. davxate mocekvave qarTveliqali, TiTqos im amerikeli bednieri qalis sapasuxod; davxate daRlara kinto da sakinZeCamoxeuli yaraCoReli - esec TiTqosimisi qmris sapasuxod; davxate viri Tbilisis quCaze da iR-liaSi saxregaCrili wyneTeli - esec TiTqos imaTi niu-iorkis sapasuxod...mere mivegde da miviZine nacemi ZaRliviT.gavida ori dRe da zustad daniSnul dros gamocxadda iscol-qmari. isev bednierni, xalisianni, atacebulni.maCvene erTi naxati, meore, mesame...aRar ician, ra qnan. qalixom tokavda da alivlivebda im haerovan kululebs, kaci sicilad iyo qceuli. mere momudare gamometyveleba miiRes, TiTqoses-esaa, daiCoqebeno, da- Tu SeiZleba, rom yvela suraTi dagviTmoTo. me gamecina: ris daTmoba, aiReT, waiReT-meTqi.maSin mamakacma saqmianad mTxova, mibrZaneT, ramdeni unda moga-rTvaTo. CemTvis yvela is naxati, axlandel fulze rom vTqvaT,aTi Tumanic ar Rirda. aba, amaze xom ar SevevaWrebodi.- inebeT, batonebo, fasze laparaki rogor SeiZleba, me qarTve-li gaxlavarT-meTqi.maSin mamakacma sabanko Ceki amoiRo, raRac dawera, erTi fur-celi amoxia da gamomiwoda.
me rom Cemi qarTveloba damemtkicebina, CekisTvis arc damixe-davs, karebamde mivacile col-qmari da, rogorc ki Tvals mie-farnen, adgils movwydi. ise rogor Seircxvenda kaci Tavs, erTi
sadilis fuli mainc ar daetovebina-meTqi. davavle Ceks xeli,wavikiTxe da...Cems sicocxleSi namdvili locviT pirveladdavloce mdidari, mdidari, bednieri xalxi.
CekSi ewera, rom amis warmdgenels aTasi dolari miecema

                                                           წყარო

Комментариев нет:

Отправить комментарий

კომენტარი თუ არ იდება , იმ შემთხვევაში ,,პროფილში" ანუ აქ Подпись комментария - ში : ჩამოშალეთ ისარი და მიუთითეთ Aнонимный , შემდეგ დააკლიკეთ Публикасиа -ზე!!!

>>>კომენტარს , ბოლოს , მიაწერეთ სახელი!!!

სიამოვნებით წავიკითხავ თქვენს კომენტარებს !!!